Działania prewencyjne

PrewencjaPIECZĄTKA PREWENCYJNA

Stosowanie pieczątki prewencyjnej obniża poziom należności płaconych po terminie, co zostało potwierdzone w praktyce. Sprawdzony sposób skłaniający kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie tj. przekazanie długu do windykacji. Ci z Państwa kontrahentów, którzy protestują widząc pieczątkę, najprawdopodobniej mają problemy z płynnością finansową i obawiają się konsekwencji wynikających z jej stosowania.

Koszt usługi, to roczny ryczał za użyczenie.

WYWIAD MAJĄTKOWY

Wywiad majątkowy, czyli zbadanie wiarygodności firmy przed zawarciem kontraktu. Jest to bardzo dobra metoda uniknięcia późniejszych problemów z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników. Praktyka ta pozwala uzyskać informacje rzetelne i pozwalające w sposób obiektywny dokonać oceny wiarygodności podmiotu gospodarczego. Usługa powinna być wykorzystywana przez naszych Klientów przed nawiązaniem współpracy z nieznanym kontrahentem lub przed postępowaniem sądowym, gdzie zabezpieczana nakazem jest kwota powyżej 100 tys. PLN.

Koszt usługi, to ryczałt, którego wysokość uzależniona jest od zakresu zbieranych informacji.

MONITORING PŁATNOŚCI

Zjawisko nieterminowego regulowana zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. Według oficjalnych źródeł wiadomo, że problemy z nieterminową zapłatą należności lub jej brakiem ma około 80% firm działających na polskim rynku. Z różnych też powodów około 20 % wierzytelności jest w ogóle nie do odzyskania. Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z najważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania, jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności. Dlatego usługa monitoringu stosowana jest jeszcze przed terminem płatności faktury. W tej usłudze FORSETI Group może działać jawnie, bądź w imieniu Klienta.

Koszt usługi, to ryczał od pojedynczej faktury.