Windykacja sądowa

Windykacja sądowaOPINIA UPRAWDOPODOBNIAJĄCA

Zgodnie z art.23 ust. 2 Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350. W przypadku dłużników, wobec których, po przeprowadzonej wcześniej analizie zebranego materiału, koszt dochodzenia należności będzie równy lub wyższy od kwoty windykowanej FORSETI Group wyda opinię uprawdopodobniającą decyzje o zaliczeniu tych wierzytelności jako nieściągalnych.

Koszt usługi, to ryczałt od sprawy.

WINDYKACJA SĄDOWA

Postępowanie sądowe jest szczególnym etapem bardziej zabezpieczania niż dochodzenia należności. Nie zawsze prowadzi bezpośrednio do ich odzyskania, jest jednak warunkiem wszczęcia egzekucji komorniczej. Pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności, rozstrzygnąć spory niemożliwe do rozwiązania w drodze przedsądowych czynności. FORSETI Group w ramach współpracy z Kancelariami zapewnia swoim Klientom pomoc prawną na terenie całego kraju. Postępowanie sądowe rozpoczynamy zawsze po wyrażeniu pisemnej zgody wierzyciela w formie pełnomocnictwa procesowego. W większości przypadków materiał dowodowy pozwala na przeprowadzenie sprawy przed sądem w trybie nakazowym lub upominawczym.

Koszt usługi, to prowizja od odzyskanych należności oraz koszty zastępstwa procesowego wyegzekwowane od dłuznika!

Pozostałe koszty sądowe pozostają po stronie Klienta.

WINDYKACJA PRZEDEGZEKUCYJNA

Prawomocne orzeczenie sądu umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczenia w drodze egzekucji komorniczej, dzięki czemu negocjator prowadzący rozmowy z dłużnikiem zajmuje wyraźnie silniejszą pozycję. Celem windykacji przedegzekucyjnej jest uświadomienie dłużnikowi dalszych konsekwencji nieregulowania zobowiązań. Dopiero, jeśli negocjacje okażą się nieskuteczne, sprawa zostaje przekazana, po konsultacji z Klientem, na drogę postępowania egzekucyjnego.

Koszt usługi:

PORTAL dlug.info.pl

Brak efektów działań windykacyjnych na tym etapie nie oznacza jeszcze przegranej wierzyciela. Uzupełniając proces windykacyjny dajemy możliwość umieszczenia posiadanych wierzytelności w naszym Multi-informacyjnym portalu o wierzytelnościach dlug.info.pl w celu sprzedaży posiadanych aktywów.

Koszt usługi: